Gymnázium, Golianova 68, Nitra

 • Školský vzdelávací program
 • Hodnotiaca správa
 • Ročenka
 • Na stiahnutie
 • Náklady - akcie
 • Verejné informácie
Motto Školského vzdelávacieho programu :
" Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu "

 

Poslaním výchovy a vzdelávania na našej škole je vychovať absolventa ktorý je

 • vychovaný, vzdelaný a úspešný,
 • pripravený na štúdium na vysokej škole, pre prax a život,
 • má vzdelanostný základ pre celoživotné vzdelávanie, osobný a sociálny život.

Priority vzdelávania a profilácia školy sú vyjadrené vo všetkých učebných plánoch. Súbežne sa v nich zabezpečuje špecializácia tried vo všetkých troch formách štúdia a možnosť výberu vlastnej optimálnej cesty vzdelávania u každého žiaka.


Školský vzdelávací program
Inovovaný školský vzdelávací program (stiahnuť)
Inovovaný školský vzdelávací program-JŠ (stiahnuť)
INFORMÁCIE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
v školskom roku 2018/2019

Informácie o činnosti predmetových komisií, dosiahnuté študijné priemery v jednotlivých triedach a celkový dosiahnutý študijný priemer za minulý školský rok 2018/2019, rovnako ako zapojenie žiakov do predmetových súťaží a olympiád sú súčasťou Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia, Golianova 68, Nitra, za školský rok 2018/2019, ktorá je zverejnená na tejto stránke vrátane stanoviska na jej zverejnenia po jej schválení Nitrianskym samosprávnym krajom.
Informácie o výchovno-vyučovacom procese, projektoch, práci rodičovského združenia, podnikateľskej činnosti a vzdelávacích poukazoch sú zverejnené tiež v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia, Golianova 68, Nitra, za školský rok 2018/2019.

Stanovisko zriaďovateľa k správe o výchovno-vzdelávacom procese
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia, Golianova 68, Nitra, za školský rok 2018/2019.
STIAHNUŤ
Informácie o činnosti nadácie a finančné prostriedky z 2% podielu dane sú podrobne vyhodnotené vo výročnej správe Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Ročenka 18/19:rocenka5.pdf
Ročenka 17/18:rocenka4.pdf
Ročenka 16/17:rocenka3.pdf
Ročenka 15/16:rocenka2.pdf
Ročenka 14/15:rocenka.pdf

Žiadosti:
Žiadosť o povolenie vykonať KS po návrate zo ŠVZ:svz.doc
Žiadosť o integráciu:integracia.docx
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy-plnoletý žiak:plnz.doc
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy-zákonný zástupca:plnzz.doc
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy-lekár:plnl.pdf
Žiadosť o IUP-žiak:iup_ziak19.docx
Žiadosť o IUP-zákonný zástupca:iup_rodic19.docx
Žiadosť o komisionálnu skúšku:ziadost_o_ks.docx
Žiadosť o prestup:prestup.pdf
Žiadosť o štúdium v zahraničí:zahranicie.pdf
Žiadosť o povolenie osobitého spôsobu plnenia školskej dochádzky mimo územia SR:osobitysposob.pdf


Dokumenty:
Školský vzdelávací program:skvpjun17.pdf
Inovovaný školský vzdelávací program:iskvp1819.pdf
Správa o výsl. a podm. výchovno-vzdel. činnosti 2016/17:sprava2017
Volitelné predmety:volitelnep17.doc
Rozvrh vyučovania:rozv.pdf
Ročenka 16/17:rocenka3.pdf
Ročenka 15/16:rocenka2.pdf
Ročenka 14/15:rocenka.pdf
Dokument luďské práva:dlp.pdf
Protispoločenská činnosť:opc.doc
Telefónne kontakty:tel_zoznam2.pdf


Vnútorné predpisy:
Zriaďovacia listina:zriad.pdf
Školský poriadok:sp.pdf
Pracovný poriadok:pp.pdf
Organizačný poriadok:op.pdf
Registratúrny poriadok:rp.pdf
Prevádzkový poriadok:pp.pdf
Prevádzkový poriadok telocvične:prevpt.pdf


Kritéria na prijatie pre šk. r.:2019/20:
4-ročné štúdium:4r1920.pdf
5-ročné štúdium:5r1920.pdf
8-ročné štúdium:8r1920.pdf


Dokumenty k zápisu-4.roč. štúdium:
1.Návratka pre prvákov VP-4RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-4G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 4G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta
7.Žiadosť o prij.na internát
8.Informácie o internáte_2019-20


Dokumenty k zápisu-8.roč. štúdium:
1.Návratka pre prvákov VP-8RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-8G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 8G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta


Dokumenty k zápisu-5.roč. štúdium:
1.Návratka pre prvákov VP-5RG
2.Info pre záujemcov o šk.strav.-5G
3.Prihláška ŠJ na strav.+internet. prihlas. 5G
4.Súhlas dotknutej osoby 2019-20
5.Info o preukaze žiaka_ISICEURO26 - 2019-20
6.Žiadosti o vydanie preukazu_ISIC karta
7.Žiadosť o prij.na internát
8.Informácie o internáte_2019-20

DátumAkciaNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZodpovednosťZdroj financovania
23.10.2019Literárna exkurzia Martin --Račkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov135010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu135010  
 Výdavky spolu134811,82  
 Rozdiel20  
23.9.2019Škola v prírode --Podobažiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3000100  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3192106,40  
 Výdavky spolu3142104,74  
 Rozdiel501,66  
27.9.2019Exkurzia ESET --Zaujecžiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2888  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2888  
 Výdavky spolu2557,08  
 Rozdiel330,92  
6.9.2019Prírodovedné sústredenie Zvedaví Vedci --Karlubíkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4984178  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu6358218  
 Výdavky spolu6358218  
 Rozdiel00  
26.6.2019Školský výlet III.A --Pavlovičovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov92046  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu92046  
 Výdavky spolu921,4046,07  
 Rozdiel1,400,07  
27.6.2019Filmové predstavenie --Pavlovičovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov72,203,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu72,203,80  
 Výdavky spolu72,203,80  
 Rozdiel00  
26.6.2019Školský výlet Tesáre --Hladkážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov113442  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu113442  
 Výdavky spolu108540,2  
 Rozdiel491,8  
12.6.2019Poznaj a chráň mikroregión --Turanovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov29010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu328,50290  
 Výdavky spolu2689,24  
 Rozdiel60,500,76  
16.6.2019Experimenty v prirode --Karlubíkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov38511  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu38511  
 Výdavky spolu310,208,87  
 Rozdiel74,802,13  
13.5.2019London Tour --Bohuslavovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov14186,20486,17  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu14911,20514,17  
 Výdavky spolu14186,20489,17  
 Rozdiel72525  
14.5.2019Prírodovedná expedícia(Salzburg,Hallstatt) --Karlubíkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov396099  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu396099  
 Výdavky spolu396099  
 Rozdiel00  
3.5.2019Odborná exkurzia planetárium Hlohovec --Činčurovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3288  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3288  
 Výdavky spolu244,305,96  
 Rozdiel83,702,04  
8.3.2019Školský projekt "Poznaj a chráň" --Turanovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov32010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu37011,56  
 Výdavky spolu321,5010,38  
 Rozdiel48,500  
18.12.2018Prírodovedná Viedeň --Karlubíkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov86717  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu86717  
 Výdavky spolu85716,80  
 Rozdiel100,20  
29.11.2018This Human World --Pálenikovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov15610,40  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu34823,20  
 Výdavky spolu34823,20  
 Rozdiel00  
18.10.2018exkurzia Aula Cervantes --Barthovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov40812  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu40812  
 Výdavky spolu3259,56  
 Rozdiel832,44  
18.10.2018exkurzia ESET --Pechovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2648  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2648  
 Výdavky spolu247,27  
 Rozdiel240,73  
1.10.2018Škola v prírode I.PA --Palkovážiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3045105  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3345115,34  
 Výdavky spolu3345115,34  
 Rozdiel00  
25.6.2018Exkurzia+výlet -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov210265,67  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu210265,69  
 Výdavky spolu1964,0561,38  
 Rozdiel137,954,31  
25.6.2018Školský výlet I.C -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov37515  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu37515  
 Výdavky spolu35012,50  
 Rozdiel00  
26.6.2018Školský výlet Tesáre -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov84030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu84030  
 Výdavky spolu83529,84  
 Rozdiel50,16  
27.6.2018Filmové predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov254,603,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu254,603,80  
 Výdavky spolu254,603,80  
 Rozdiel00  
27.6.2018Filmové predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov64,402,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu87,403,80  
 Výdavky spolu64,40+23kp2,80+1kp  
 Rozdiel00  
18.6.2018školský výlet -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov45030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu45030  
 Výdavky spolu34523  
 Rozdiel1057  
22.6.2018Exkurzia planetárium Hlohovec 1B -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1267  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1267  
 Výdavky spolu103,685,76  
 Rozdiel22,321,24  
22.6.2018Exkurzia planetárium Hlohovec KNA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1687  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1687  
 Výdavky spolu138,245,76  
 Rozdiel29,761,24  
21.6.2018Exkurzia planetárium Hlohovec -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3577  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3577  
 Výdavky spolu253,105,15  
 Rozdiel103,901,85  
7.6.2018Experimentovanie v prírode -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov34010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu34010  
 Výdavky spolu302,208,89  
 Rozdiel37,801,11  
16.5.2018Arborétum Tesárske Mlyňany -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov619,205  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu619,205  
 Výdavky spolu615,605,29526  
 Rozdiel3,601,20  
21.5.2018Kurz ochrany života a zdravia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4324  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu6726,22  
 Výdavky spolu670,806,21  
 Rozdiel1,200,01  
24.5.2018Kurz letných pohyb. aktivít2 -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov151242  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu151242  
 Výdavky spolu1428,1239,67  
 Rozdiel83,882,33  
14.5.2018Kurz letných pohyb. aktivít1 -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov298242  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu298242  
 Výdavky spolu2816,5239,68  
 Rozdiel165,482,32  
18.5.2018Plavecký kurz I.PA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov25010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu25010  
 Výdavky spolu2008  
 Rozdiel502  
25.5.2018Tanečný workshop -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3003  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3003  
 Výdavky spolu3003  
 Rozdiel00  
24.5.2018Svet peňazí -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2202  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2202  
 Výdavky spolu2202  
 Rozdiel00  
23.5.2018Svet médií 4 -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5002,5  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5002,5  
 Výdavky spolu5002,5  
 Rozdiel0,0   
18.4.2018Poznaj a chráň, Oponice -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov28010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu28010  
 Výdavky spolu2468,79  
 Rozdiel341,21  
18.4.2018Exkurzia Historická Budapešť -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov176020  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu176020  
 Výdavky spolu132015  
 Rozdiel4405  
5.4.2018Odborná exkurzia Osvienčim -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov9223,4086,20  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu10307,9096,33  
 Výdavky spolu10307,9096,3355  
 Rozdiel    
23.3.2018Divadelné predstavenie My Sister Syria -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov55515  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu555   
 Výdavky spolu509,6414  
 Rozdiel45,36   
25.2.2018Lyžiarský kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov176040  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu176040  
 Výdavky spolu1921,4943,69  
 Rozdiel161,493,69  
11.2.2018Lyžiarský kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov276040  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu276040  
 Výdavky spolu282340,92  
 Rozdiel630,92  
14.3.2018Workshopy ZUŠ Nitra -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2943  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2943  
 Výdavky spolu2943  
 Rozdiel00  
13.2.2018Divadelné predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5646  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5646  
 Výdavky spolu5646  
 Rozdiel00  
13.3.2018Výchovný koncert XYZ -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7002,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu7002,50  
 Výdavky spolu7002,50  
 Rozdiel00  
13.12.2017Prírodovedná Viedeň II.A,II.C -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov83317  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu83317  
 Výdavky spolu83317  
 Rozdiel00  
14.12.2017Prírodovedná Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov822,5017,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu822,5017,50  
 Výdavky spolu81917,43  
 Rozdiel3,500,07  
27.10.2017Svet okolo nás:Vietnam -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1682  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1682  
 Výdavky spolu1682  
 Rozdiel00  
10.10.2017Literárna exkurzia do Martina -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov54012  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu54012  
 Výdavky spolu4409,77  
 Rozdiel1002,23  
3.10.2017Pamatná izba Ivana Krasku v Pieštanoch -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3846  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3846  
 Výdavky spolu3745,84  
 Rozdiel100,156  
4.10.2017Historická Nitra -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1505  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1505  
 Výdavky spolu1244,13  
 Rozdiel260  
26.6.2017Školský výlet Radava I.A -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov110741  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu120044,44  
 Výdavky spolu120044,44  
 Rozdiel00  
26.6.2017Školský výlet Radava I.B -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov117045  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu117045  
 Výdavky spolu116044,61  
 Rozdiel100,38  
8.9.2017Letný pobyt v Baško Polje -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3960165  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu4920205  
 Výdavky spolu4920205  
 Rozdiel00  
20.9.2017Divadelné predstavenie Jánošík -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4404  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu4404  
 Výdavky spolu4404  
 Rozdiel00  
20.6.2017školský výlet Tatranská Lomnica -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov35014  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu35014  
 Výdavky spolu34413,76  
 Rozdiel60,025  
26.6.2017školský výlet V.KNA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov110050  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu110050  
 Výdavky spolu1125,3050,15  
 Rozdiel25,300,15  
17.5.2017Prírodovedná exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7008219  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu8160   
 Výdavky spolu8160255  
 Rozdiel00  
28.6.2017školský výlet IV.KA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov84030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu84030  
 Výdavky spolu794,5328,38  
 Rozdiel45,471,62  
28.6.2017školský výlet III.BJ -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov66535  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu66535  
 Výdavky spolu596,8831,41  
 Rozdiel68,123,59  
26.6.2017histor. exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov145050  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu145050  
 Výdavky spolu1442,3049,74  
 Rozdiel7,700,26  
26.6.2017histor. exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov145050  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu145050  
 Výdavky spolu1442,3049,74  
 Rozdiel7,700,26  
25.5.2017Experimentovanie v prírode -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov41010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu41010  
 Výdavky spolu323,207,88  
 Rozdiel86,800  
25.5.2017ZUŠ J. Rosinského -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2913  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2913  
 Výdavky spolu1742  
 Rozdiel00  
16.5.2017Odborná exkurzia Hlohovec -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5957  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5957  
 Výdavky spolu475,505,59  
 Rozdiel119,501,40  
18.5.2017Odborná exkurzia Hlohovec -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3577  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3577  
 Výdavky spolu257,305,05  
 Rozdiel99,701,95  
24.5.2017Výchovný koncert -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2853  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2853  
 Výdavky spolu2853  
 Rozdiel00  
24.5.2017Historická Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov75216  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu75216  
 Výdavky spolu75216  
 Rozdiel00  
5.5.2017Poznaj a chráň mikroregión Topolčianky -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov189,507,02  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu239,508,87  
 Výdavky spolu212,307,86  
 Rozdiel27,201,01  
28.4.2017Exkurzia Oponice -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov54010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu54010  
 Výdavky spolu3787  
 Rozdiel1623  
6.4.2017Pixel Federation exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2807  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2807  
 Výdavky spolu2205.5  
 Rozdiel601.5  
24.3.2017Poznaj a chráň mikroregión -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov29010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu29010  
 Výdavky spolu231,502,02  
 Rozdiel58,502,02  
6.2.2017Divadelné predstavenie Anna Franková -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2044  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2044  
 Výdavky spolu2044  
 Rozdiel00  
14.12.2016Prírodovedná Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov86418  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu86418  
 Výdavky spolu77816,21  
 Rozdiel861,79  
7.12.2016Holokaust(2.A,C) -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov481  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu481  
 Výdavky spolu481  
 Rozdiel481  
25.11.2016Divadlo Malý princ -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3204  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3204  
 Výdavky spolu3204  
 Rozdiel00  
21.11.2016Div. predstavenie Ťapákovci -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov751,504,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu751,504,50  
 Výdavky spolu751,504,50  
 Rozdiel00  
25.10.2016Exkurzia Martin -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov95010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu95010  
 Výdavky spolu8689,234  
 Rozdiel820,766  
28.6.2016Exkurzia Košariská -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov72525  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu80027,59  
 Výdavky spolu733,6125,297  
 Rozdiel66,392,293  
27.6.2016Školský výlet Terchová -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov00  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu50016,67  
 Výdavky spolu50016,67  
 Rozdiel00  
28.6.2016Školský výlet Duchonka -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov60030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu60030  
 Výdavky spolu58529,25  
 Rozdiel150,75  
28.6.2016Školský výlet Bratislava Devín -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov25010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu25010  
 Výdavky spolu245,909,85  
 Rozdiel4,100,16  
28.6.2016Výlet exkurzia Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov64515  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu64515  
 Výdavky spolu64515  
 Rozdiel00  
16.6.2016Školský výlet III.B -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov113047,08  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu113047,08  
 Výdavky spolu113047,08  
 Rozdiel00  
14.6.2016Poznaj a chráň mikroregión -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2459  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2459  
 Výdavky spolu2459  
 Rozdiel160,55  
1.6.2016Experimentovanie v prírode -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3048  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3048  
 Výdavky spolu109,602,88  
 Rozdiel109,602,88  
26.5.2016Svet médií_komentovaná projekcia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov52.802.30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu358.80   
 Výdavky spolu358.80   
 Rozdiel00  
25.5.2016Výchovný koncert I.PA,II.SA,III.TA,IV.KA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2522  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5252  
 Výdavky spolu2522  
 Rozdiel00  
24.5.2016ZUŠ Romeo a Júlia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov783  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu783  
 Výdavky spolu783  
 Rozdiel00  
18.5.2016exkurzia náučné chodníky Šútovská dolina -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov90030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu90030  
 Výdavky spolu92530,83  
 Rozdiel250,83  
18.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec II.BJ -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1255  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1255  
 Výdavky spolu1255  
 Rozdiel00  
17.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec II.AJ -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1455  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1455  
 Výdavky spolu1455  
 Rozdiel00  
18.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec I.C -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1505  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1505  
 Výdavky spolu1505  
 Rozdiel00  
17.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec I.B -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1555  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1555  
 Výdavky spolu1555  
 Rozdiel00  
18.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec I.A -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1355  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1355  
 Výdavky spolu1355  
 Rozdiel00  
17.5.2016exkurzia Planetárium Hlohovec KNA -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1355  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1355  
 Výdavky spolu1355  
 Rozdiel00  
12.5.2016exkurzia Dunajské Luhy -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov72015  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu72015  
 Výdavky spolu68614,29  
 Rozdiel340,71  
3.5.2016exkurzia Tesárske Mlyňany -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov564,505  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu564,505  
 Výdavky spolu544,504,82  
 Rozdiel200,17  
8.4.2016Exkurzia v PixelFederation -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2667  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2667  
 Výdavky spolu1905  
 Rozdiel762  
14.2.2016Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov228030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu13680180  
 Výdavky spolu13599,80178,95  
 Rozdiel80,201,05  
28.2.2016Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov99030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5940180  
 Výdavky spolu5934,90179,85  
 Rozdiel5,100,15  
6.3.2016Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov78030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu4680150  
 Výdavky spolu4578,80176,11  
 Rozdiel101,203,89  
6.3.2016Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov6120170  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu6460179,44  
 Výdavky spolu6025167,37  
 Rozdiel43512,07  
16.11.2016Výchovný koncert -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3302,20  
 Výdavky spolu3302,20  
 Rozdiel00  
26.11.2015This Human World súťaž Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov 206,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu18,80206  
 Výdavky spolu8018,80  
 Rozdiel00  
16.12.2015Prírodovedná Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov78217  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu78217  
 Výdavky spolu76616,65  
 Rozdiel160,35  
12.5.2015Exkurzia v Hlohovci -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov8106  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu8106  
 Výdavky spolu651,604,83  
 Rozdiel158,401,173  
19.5.2015Predstavenie Odísť z domu -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3762  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3762  
 Výdavky spolu3762  
 Rozdiel00  
27.5.2015Poznaj a chráň mikroregión -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1448  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu19410,78  
 Výdavky spolu163,209,07  
 Rozdiel30,801,71  
21.5.2015Kurz letných pohyb. aktivít -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov92040  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu109047,39  
 Výdavky spolu837,2836,40  
 Rozdiel252,7210,99  
18.3.2015Výchovný koncert -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2362  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2362  
 Výdavky spolu2362  
 Rozdiel00  
26.3.2015Poznaj a chráň mikroregión -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1767  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1767  
 Výdavky spolu1767  
 Rozdiel00  
28.3.2015Medz.projekt Unesco -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov293,3019,55  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu293,3019,55  
 Výdavky spolu293,3019,55  
 Rozdiel    
22.2.2015Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov11200160  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu11710167,28  
 Výdavky spolu11709167,27  
 Rozdiel10,01  
8.3.2015Lyžiarsky kurz -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov6560160  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu6900168,29  
 Výdavky spolu6702163,47  
 Rozdiel1984,82  
3.12.2014Prírodovedná Viedeň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov86717  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu86717  
 Výdavky spolu79615,61  
 Rozdiel711,39  
8.10.2014Berlín exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov6975155  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu6975155  
 Výdavky spolu6975155  
 Rozdiel00  
9.10.2014Župná Kalokagatia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5911,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu5911,80  
 Výdavky spolu5911,86  
 Rozdiel00  
8.10.2014Odborná exkurzia Tutanchamon -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov88016  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu8805,45  
 Výdavky spolu806   
 Rozdiel741,34  
3.10.2014Exkurzia Tutanchamon -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov147015  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu147015  
 Výdavky spolu122612,6  
 Rozdiel2442,4  
6.10.2014Liter. exkurzia Pieštany -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov25010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu25010  
 Výdavky spolu173,603,06  
 Rozdiel76,503,06  
od 29.9.2014 do 3.10.2014Škola v prírode I.PA Tesáre -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov275596  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu286898  
 Výdavky spolu285898  
 Rozdiel100,35  
18.6.2014Školský výlet Arborétum Mlyňany -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1524  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1524  
 Výdavky spolu1483,89  
 Rozdiel40,11  
23.6.2014Filmové predstavenie 3.C -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov763,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu763,80  
 Výdavky spolu763,80  
 Rozdiel00  
26.5.2014London Tour -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov14414,40300,3  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu15073,58314  
 Výdavky spolu15073,58314  
 Rozdiel00  
20.3.2014Odborná exkurzia do SHMÚ Bratislava -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov52010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu52010  
 Výdavky spolu4829,30  
 Rozdiel380,73  
23.6.2014Filmové predstavenie v Cine max Nitra -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov87,403,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu87,403,80  
 Výdavky spolu87,403,80  
 Rozdiel00  
20.6.2014Divadelné predstavenie v DAB Nitra K.A -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov783  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1566  
 Výdavky spolu1566  
 Rozdiel00  
2.6.2014Školský výlet Modra+exkurzia -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov100040  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu100040  
 Výdavky spolu84033,60  
 Rozdiel1606,40  
12.6.2014Školský výlet I.B -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov60321,54  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu60321,54  
 Výdavky spolu60321,54  
 Rozdiel00  
11.6.2014Odborná exkurzia CERN -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3508201,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3519202  
 Výdavky spolu3519207  
 Rozdiel00  
4.6.2014Školský výlet Praha -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1900100  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1900100  
 Výdavky spolu1879,9498,95  
 Rozdiel28,791  
23.6.2014Filmové predstavenie 3.A -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov762,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu763,80  
 Výdavky spolu763,80  
 Rozdiel00  
20.6.2014Školský výlet Veľký Meder -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov32016  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu32016  
 Výdavky spolu32016  
 Rozdiel00  
23.6.2014Školský výlet II.SA Radava penzión Lagaň -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov67525  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu67525  
 Výdavky spolu60522,41  
 Rozdiel702,59  
23.6.2014Školský výlet Jedľové Kostoľany -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov58227,71  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu58227,71  
 Výdavky spolu451,5021,50  
 Rozdiel130,506,21  
24.6.2014Exkurzia z dejepisu Topolčianky -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov47222,48  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu47222,48  
 Výdavky spolu561,9026,76  
 Rozdiel89,904,28  
20.6.2014Školský výlet 2.AJ Brezno -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1252,7140,41  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1252,7140,41  
 Výdavky spolu1252,7040,41  
 Rozdiel00  
26.6.2014Filmové predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov47,602,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu64,603,80  
 Výdavky spolu64,603,80  
 Rozdiel00  
23.6.2014Filmové predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov702,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu702,80  
 Výdavky spolu702,80  
 Rozdiel00  
26.6.2014Filmové predstavenie -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov47,602,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu64,603,80  
 Výdavky spolu64,603,80  
 Rozdiel00  
23.6 2014Šk.výlet -- žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov117045  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu117045  
 Výdavky spolu91035  
 Rozdiel26010  
Marec - Jún 2014


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
14.5. 2014Po stopách SNP, múzeum SNP BB ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov37010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu37010  
 Výdavky spolu2647,14  
 Rozdiel1062,86  
2.6.-4.6. 2014Po stopách histórie Bojníc ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov639,5032,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu639,5032,50  
 Výdavky spolu639,5032,50  
 Rozdiel    
2.6.-6.6. 2014Škola v prírode v Tatranskej Lomnici ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2965   
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2965   
 Výdavky spolu2965,58   
 Rozdiel0,58   
12.5.-16.5. 2014Plavecký výcvik I.PA ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1255  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1255  
 Výdavky spolu1255  
 Rozdiel    
22.5.2014Div. preds. "Chrám Matky Božej v Paríži" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2302  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2302  
 Výdavky spolu2302  
 Rozdiel    
14.5.2014Exkurzia - Driny ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2799  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2799  
 Výdavky spolu272,28,79  
 Rozdiel6,800,21  
16.4.2014Exkurzia TV Markíza Bratislava ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov44010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu44010  
 Výdavky spolu290   
 Rozdiel1803,42  
6.5.2014Div. preds. v Anj Jack and Joe ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov180,402,20  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu180,402,20  
 Výdavky spolu180,402,20  
 Rozdiel    
28.3.2014Odborná exkurzia do NBS a NRSR ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4406,20  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu4406,20  
 Výdavky spolu4406,20  
 Rozdiel00  
20.3.2014Odborná exkurzia - SHMÚ a SNM Bratislava ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov52010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu52010  
 Výdavky spolu4829,27  
 Rozdiel380,73  
9.3-14.3.2014Lyžiarsky kurz Kosodrevina 2014 ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov9360180  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu9700186,53  
 Výdavky spolu8366,8160,88  
 Rozdiel99319,1  
2.5.2014školský projekt Poznaj a chráň mikroregión ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov28010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu33011,78  
 Výdavky spolu2508,93  
 Rozdiel802,85  
15-16.4.2014Odborná exkurzia Oswiečim ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov6662,2092,2  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu723197,567  
 Výdavky spolu6922,9993,39  
 Rozdiel308,014,177  
13.5.2014Planetárium Hlohovec ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3186  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu3186  
 Výdavky spolu234,184,42  
 Rozdiel83,821,58  
6.5.2014Div. predstavenie v ANJ ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov180,42,20  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu180,42,20  
 Výdavky spolu180,42,20  
 Rozdiel    
12.5.2014Div. predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2085  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2085  
 Výdavky spolu2205  
 Rozdiel83,821,58  
SEPT-OKT. 2013


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
26.9.2013Prírodovedná Viedeň ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov94020  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu94020  
 Výdavky spolu74215,78  
 Rozdiel1984,22  
11.10.2013Šk. projekt "Poznaj a chráň mikroregión" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov28010  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu28010  
 Výdavky spolu196,207,00  
 Rozdiel83,802,99  
Školské akcie v šk. roku 2012/13JÚN 2013


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1294,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1294,30  
 Výdavky spolu1294,30  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov75,903,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu75,903,30  
 Výdavky spolu75,903,30  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov116,104,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu116,104,30  
 Výdavky spolu116,104,30  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov844  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu844  
 Výdavky spolu844  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov55,904,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu55,904,30  
 Výdavky spolu55,904,30  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov73,104,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu73,104,30  
 Výdavky spolu73,104,30  
 Rozdiel    
27.6.2013Filmové predstavenie "Podfukári" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov864,30  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu864,30  
 Výdavky spolu864,30  
 Rozdiel    
19.6.2013Astronomická noc ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Kultúrne poukazy71,952,88  
 Príjmy spolu71,952,88  
 Výdavky spolu71,952,88  
 Rozdiel    
6-7.6.2013Školský výlet a exkurzia 2.A - Jedľové Kostoľany ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1197,2049,88  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1197,2049,88  
 Výdavky spolu1198,1049,92  
 Rozdiel-0,90-0,04  
MÁJ 2013


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
30-31.5.2013Po stopách histórie-Bojnice ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov51030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu51030  
 Výdavky spolu43625,6  
 Rozdiel744,4  
30-31.5.2013Exkurzia z dejepisu+školský výlet ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov117357  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu117351  
 Výdavky spolu1170,932,83  
 Rozdiel65,072,83  
21-25.5.2013Prírodovedná Viedeň ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov9100260  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu9355,06267,28  
 Výdavky spolu9355,06267,28  
 Rozdiel00  
13-17.5.2013Kurz OŽZ a kurz OOČ Tatranská Lomnica ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1080090  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1163096,91  
 Výdavky spolu9013,6375,12  
 Rozdiel2616,5721,79  
16.5.2013Prírodovedná Viedeň ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov100020  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu100020  
 Výdavky spolu76015,2  
 Rozdiel2404,8  
17.5.2013Školský projekt Poznaj a chráň mikroregión ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov55(rada rodičov)+924  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1978,57  
 Výdavky spolu1908,30  
 Rozdiel+7   
22.5.2013Divadelné predstavenie Dilong ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4162  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu4162  
 Výdavky spolu4162  
 Rozdiel    
16.5.2013Exkurzia Planetárium Hlohovec ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1686  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1686  
 Výdavky spolu167,685,99  
 Rozdiel0,320,01  
MAREC 2013


<tridth="30"></tridth="30">

DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
21.3.2013Odborná exkurzia - NRSR, NBS Bratislava ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov6306,50  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu630,506,50  
 Výdavky spolu6246,43  
 Rozdiel6,500,067  
17.3.2013-22.3.2013Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov14760180  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu15440188,3  
 Výdavky spolu14500177  
 Rozdiel2603  
24.2.2013-1.3.2013Lyžiarsky výcvik pre II.SA , III.T ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7680160  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu8020167,08  
 Výdavky spolu8056,85167,86  
 Rozdiel-36,85-0,77  
24.2.2013-1.3.2013Lyžiarsky výcvik pre II.SA , III.TA ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespolu  
Finančné prostriedky od žiakov7680160  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu8020167,08  
 Výdavky spolu8056,85167,86  
 Rozdiel-36,85-0,77  
12.3.2013Divadelné predstavenie "Mediálne historky" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1942  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu1942  
 Výdavky spolu1942  
 Rozdiel-36,85-0,77  

 

DECEMBER 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
12.12. 2012Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov50412  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu50412  
 Výdavky spolu45610,85  
 Rozdiel481,15  

 

OKTÓBER 2012


d width="70">1

DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
24.10. 2012Ľudské telo v umení ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov73515  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu73515  
 Výdavky spolu685,7014  
 Rozdiel49,3  
16.10. 2012Výstava Human body ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov113414  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu113414  
 Výdavky spolu1057,9213,061  
 Rozdiel76,080,939  
12.10. 2012Exkurzia Historická Nitra - 1.AJ ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov341  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu341  
 Výdavky spolu341  
 Rozdiel    
12.10. 2012Exkurzia Historická Nitra , KNB ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov933  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu933  
 Výdavky spolu832,67  
 Rozdiel100,32  
8.10. 2012Exkurzia Historická Nitra - I.A,B,C ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2073  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu2073  
 Výdavky spolu1732,51  
 Rozdiel340,49  
1.10.-5.10. 2012Plavecký výcvik PA ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov843  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu843  
 Výdavky spolu74,9   
 Rozdiel9,100,32  
3.10. 2012Exkurzia "Peter Black" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov41,501,15  
 Kultúrne poukazy36   
 Príjmy spolu41,501,15  
 Výdavky spolu77,502,50  
 Rozdiel    
12.10. 2012Exkurzia "Historická Nitra" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov341  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu341  
 Výdavky spolu31  
 Rozdiel76,080,939  
DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
3.10. 2012Exkurzia "Peter Black" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov41,501,15  
 Kultúrne poukazy36   
 Príjmy spolu41,501,15  
 Výdavky spolu77,502,50  
 Rozdiel    
12.10. 2012Exkurzia "Historická Nitra" ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov341  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu341  
 Výdavky spolu1 
 Rozdiel    

 

SEPTEMBER 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
25.9. 2012Po stopách Habsburgovcov - cisárska Viedeň ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov141030  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu141030  
 Výdavky spolu129227,50  
 Rozdiel117,502,50  
14.9. 2012Divadelné predstavenie DNA, DAB Nitra ----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov22355  
 Kultúrne poukazy1477   
 Príjmy spolu    
 Výdavky spolu    
 Rozdiel    
Pozn. Vstupné v hodnote 5 EUR na žiaka bolo vykryté čiastkov 1477 kultúrnych poukazov(1kp=1 EUR) doplnené o sumu-doplatok 758 EUR, čo spolu činilo sumu za predstavenie 2235 EUR. Počet žiakov = 447.
JÚN 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
22-24.6. 2012Vodácko - turistický kurzPodoba----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov126060  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu138866,09  
 Výdavky spolu1389,1266,14  
 Rozdiel-1,12-0,05  
26.6. 2012Exkurzia hradŽitňanová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov16,800,80  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu16,800,80  
 Výdavky spolu16,800,80  
 Rozdiel    
27-28.6. 2012Školský výlet-exkurzia Vyhne, Ostrý GrúňKarlubíková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov69333  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu69333  
 Výdavky spolu682,8033  
 Rozdiel0,20   
27.6. 2012Divadelné predstavenieKrištofičinová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Kultúrne poukazy422  
 Príjmy spolu422  
 Výdavky spolu422  
 Rozdiel    
25.6. 2012Filmové predstavenieŽitňanová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov804  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu804  
 Výdavky spolu804  
 Rozdiel4   
28.6. 2012Návšteva poľnohospodárskeho múzea a skanzenuMiková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov291  
 Kultúrne poukazy    
 Príjmy spolu291  
 Výdavky spolu251  
 Rozdiel40,13  
2ť.6. 2012Návšteva filmového predstaveniaMiková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov873  
 Kultúrne poukazy291  
 Príjmy spolu1164  
 Výdavky spolu1164  
 Rozdiel    
25.6. 2012Návšteva divadelného predstaveniaPavlovičová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov783  
 Kultúrne poukazy261  
 Príjmy spolu1044  
 Výdavky spolu1044  
 Rozdiel    
27.6. 2012Návšteva divadelného predstaveniaPavlovičová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Kultúrne poukazy302  
 Príjmy spolu302  
 Výdavky spolu302  
 Rozdiel    
27.6. 2012Návšteva divadelného predstaveniaKisová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Kultúrne poukazy442  
 Príjmy spolu442  
 Výdavky spolu442  
 Rozdiel    
27.6. 2012Návšteva divadelného predstaveniaTuranová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakovkultúrne poukazy 50ks2ks  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu    
 Výdavky spolu    
 Rozdiel    
25.6. 2012Návšteva filmového predstaveniaViziová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov684  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu684  
 Výdavky spolu684  
 Rozdiel    
25.6. 2012Návšteva filmového predstavenia II.SAKisová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov105,804,60  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu128,805,60  
 Výdavky spolu128,805,60  
 Rozdiel    
25.6. 2012Návšteva filmového predstaveniaTuranová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov147,204,60  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu179,204,60  
 Výdavky spolu179,205,60  
 Rozdiel    
21-23.6 2012Školský výlet VI.SXAMolnárová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov104040  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu104040  
 Výdavky spolu104040  
 Rozdiel    
7-9.6 2012Triedny výlet 1.BMgr. Budínska----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov84040  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu84040  
 Výdavky spolu841,7140,081  
 Rozdiel-1,71-0,081  
1-2.6 2012Školský výlet a exkurzia I.A- Sv.JurMgr. Žitňanová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov87438  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu87438  
 Výdavky spolu87438  
 Rozdiel    
MÁJ 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
25.5. 2012Exkurzia do planetária a vlastivedného múzeaMgr. Bystrická----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov3066  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu3066  
 Výdavky spolu2244,6  
 Rozdiel81,241,3  
21.5.-25.5. 2012OZŽ, OOČ VII.SPA,B 3.BMgr. Czako----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov512080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov4387,8  
 Príjmy spolu512080  
 Výdavky spolu5032,878,8  
 Rozdiel585,29,1  
3.5.2012Odborná exkurzia - Osviečim -Krakow -WieličkaKrištofičinová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7517,2080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov6506,91  
 Príjmy spolu8876,9094,46  
 Výdavky spolu8839,2094,055  
 Rozdiel37,700,405  
7.5.2012Poznaj a chráň hrady a zrúcaniny mikroregiónuTuranová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov873  
 Finančné prostriedky od rady rodičov501,72  
 Príjmy spolu217,707,50  
 Výdavky spolu185   
 Rozdiel32,701,13  
14.5.2012Kurz ochrany života a zdraviaSlobodová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov528080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov4987,50  
 Príjmy spolu577881,38  
 Výdavky spolu5126,3572,20  
 Rozdiel651,65+22,07   
15.5.2012Prírodovedná ViedeňKarlubíková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov100020  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu100020  
 Výdavky spolu76015,20  
 Rozdiel2404,80  

 

APRÍL 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
17.4.2012Po stopách Habsburgovcov- BudapeštKrištofičinová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1057,8024,60  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu1057,8024,60  
 Výdavky spolu1057,8024,60  
 Rozdiel    
MAREC 2012


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
26.3.2012Odborná exkurzia DEJ-GEOKrištofičinová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov2305  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu2305  
 Výdavky spolu2335,076  
 Rozdiel-3,60-0,076  
26.3.2012UNESCO-projektLuleiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov52,804  
 Finančné prostriedky od rady rodičov341,10   
 Príjmy spolu401,90   
 Výdavky spolu409,55   
 Rozdiel-7,65   
18.3.2012Lyžiarsky kurz ChopokCzako----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov10080140  
 Finančné prostriedky od rady rodičov680   
 Príjmy spolu1076010080  
 Výdavky spolu9936138  
 Rozdiel1442  
DECEMBER 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
2.12.2011Adventný koncert vo ViedniLuleiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov273  
 Finančné prostriedky od rady rodičov277,50   
 Príjmy spolu604,5   
 Výdavky spolu604,5   
 Rozdiel    
OKTÓBER 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
21.10.2011Exkurzia-Technické múzeum BrnoPavlovičová, Zúziková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov750 EUR+2500 CZK15 EUR+50 CZK  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu750 EUR+2500 CZK15 EUR+50 CZK  
 Výdavky spolu614 EUR+2500 CZK12,30 EUR+ 50 CZK  
 Rozdiel1352,70  
11.10.2011Exkurzia-centrum vedy v LeviciachBystrická----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov344 EUR6,50 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu344 EUR6,50 EUR  
 Výdavky spolu339 EUR6,40 EUR  
 Rozdiel5,500,10  
21.10.2011Exkurzia-výstava P.PicassaFoldesiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov431 EUR9,58 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu522 EUR11,60 EUR  
 Výdavky spolu520 EUR11,60 EUR  
 Rozdiel20  
7.10.2011Poznaj a chráň hrady a zrúcaniny regiónuTuranová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov330 EUR10 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu330 EUR10 EUR  
 Výdavky spolu238,20 EUR7,23 EUR  
 Rozdiel91,802,77  
13.10.2011Filmové predstavenie LidiceSolčanská----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov87,40 EUR3,80 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu87,40 EUR3,80 EUR  
 Výdavky spolu87,40 EUR3,80 EUR  
 Rozdiel00  
13.10.2011Filmové predstavenie LidiceBudinská----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov64,60 EUR3,80 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu64,60 EUR3,80 EUR  
 Výdavky spolu64,60 EUR3,80 EUR  
 Rozdiel00  
4.10.2011 PaedDr. Foldesiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov84 EUR2,10 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu84 EUR2,10 EUR  
 Výdavky spolu83,68 EUR2,10 EUR  
 Rozdiel0,32 EUR0  
6.10.2011 Mgr.Eva Šantavá----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov38 EUR2 EUR  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu38 EUR2 EUR  
 Výdavky spolu35,64 EUR1,88 EUR  
 Rozdiel2,36 EUR0,12 EUR  

 

SEPTEMBER 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
12.9.2011 PaedDr. Foldesiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov200KP+292 EUR= 492 EUR6  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu4926  
 Výdavky spolu4926  
 Rozdiel00  

 

JÚN 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
29.6.2011Filmové predstavenie-Cinemax NitraViziová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov884  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu884  
 Výdavky spolu884  
 Rozdiel00  
29.6.2011Filmové predstavenie-Cinemax NitraFrantzová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov644  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu644  
 Výdavky spolu    
 Rozdiel00  
29.6.2011Exkurzia-hrad-V.KNBMiková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov12,500,5  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu12,500,5  
 Výdavky spolu12,500,5  
 Rozdiel00  
28-29.6.2011Bojnice-Školský výlet a exkurzia I.CKarlubíková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov45619  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu45619  
 Výdavky spolu433,9218,08  
 Rozdiel22,080,92  
27.6.2011Školský výletHladká----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov39015  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu39015  
 Výdavky spolu36314  
 Rozdiel271  
27.6.2011Školský výlet Budapešť-Tropikárium, V.KNA, I.AVíziová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov63015  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu63015  
 Výdavky spolu599,9114,28  
 Rozdiel30,090,71  
28.6.2011Projekt KNB v BudapeštiLíšková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu58919  
 Výdavky spolu571,2018,44  
 Rozdiel18,420,59  
26-28.6.2011Koncoročný triedny výlet 3.D (Kováčov)Slobodová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov112545  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu112545  
 Výdavky spolu1046,0441,846  
 Rozdiel78,963,154  
24-26.6.2011Školský výlet II.ASlobodová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov69030  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu69030  
 Výdavky spolu66729  
 Rozdiel231  
26-28.6.2011Školský výlet II.CBystrická----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov88040  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu88040  
 Výdavky spolu83838,091  
 Rozdiel421,909  
28-29.6.2011Bojnice-školský výlet a exkurzia I.CKarlubíková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov45619  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu45619  
 Výdavky spolu433,9218,08  
 Rozdiel22,080,92  
22.6.2011Exkurzia do prírodovedného múzea vo ViedniJuríková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov48010  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu48010  
 Výdavky spolu4308,96  
 Rozdiel501,04  
26-28.6.2011Školský výlet II.DČinčurová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov88040  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu88040  
 Výdavky spolu83638,091  
 Rozdiel421,909  
26-28.6.2011Školský výlet IV.KA -LeviceDemeterová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov100842  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu100842  
 Výdavky spolu999,7041,66  
 Rozdiel8,300,34  
26-28.6.2011Školský výlet K.B -RoháčeFoldešiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov161070  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu161070  
 Výdavky spolu1571,8068,34  
 Rozdiel38,201,66  
26-28.6.2011Školský výlet I.B -Svätý JurPavlovičová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov138060  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu138060  
 Výdavky spolu1208,4052,54  
 Rozdiel171,607,46  
1-5.6.2011Veda a umenie v ParížiMolnárová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7873197  
 Finančné prostriedky od rady rodičov40010  
 Príjmy spolu8273207  
 Výdavky spolu7777,35195  
 Rozdiel495,6512  
6-10.6.2011Plavecký kurzSlobodová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov    
 Finančné prostriedky od rady rodičov80   
 Príjmy spolu80   
 Výdavky spolu802,96  
 Rozdiel802,96  

 

MÁJ 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
23-27.5.2011Kurz OŽZ Tatranská LomnicaCzako----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov336080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov3408  
 Príjmy spolu370088  
 Výdavky spolu3066,9273,02  
 Rozdiel633,0815,07  
27-31.5.2011Exkurzia do Berlína-KNAOndačková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5500250  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu5525251,14  
 Výdavky spolu5524,24251,10  
 Rozdiel0,76   
14-20.5.2011Kurz OČAP- VII.SPA,VII.SPBPodoba----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov384080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov340170  
 Príjmy spolu418087  
 Výdavky spolu3676,6476,64  
 Rozdiel503,3610,36  
18.5.2011Exkurzia v HlohovciMolnárová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1605  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu1605  
 Výdavky spolu134,804,21  
 Rozdiel25,20,79  
17.5.2011Exkurzia-hvezdáreň HlohovecBystrická----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov151,805,06  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu151,805,06  
 Výdavky spolu151,805,06  
 Rozdiel00  
16-20.5.2011Kurz OČAP-VII.SPA,VII.SPBPodoba----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov384080  
 Finančné prostriedky od rady rodičov340177  
 Príjmy spolu418087  
 Výdavky spolu367676,64  
 Rozdiel503,3610,36  
24.5.2011Výchovný koncert "Hudobná éra filmovej slávy 20. storočiaFoldešiová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Kultúrne poukazy270x22  
 Výdavky spolu5402  
 Rozdiel00  
9.5.2011Exkurzia-Arborétum MlyňanyDemeterová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov7705  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu7705  
 Výdavky spolu6874,46  
 Rozdiel830,54  
DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
19.5.2011Lit.-hist. exkurzia Pieštany-SX.BStanková----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov1565,20  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu1565,20  
 Výdavky spolu143,504,783  
 Rozdiel12,500,416  
12.5.2011Odborná exkurzia DrinyJuráková, Podoba----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov5049  
 Finančné prostriedky od rady rodičov    
 Príjmy spolu5049  
 Výdavky spolu4738,44  
 Rozdiel310,56  

 

APRÍL 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
7.4-8.4. 2011Odborná exkurzia OswienčimKrištofičinová----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov8689E+4440ZL77E+40Zl  
 Finančné prostriedky od rady rodičov8007  
 Príjmy spolu9489E+4440Zl84,07E+40Zl  
 Výdavky spolu8721,75E+5102Zl77,18E+45,96Zl.  
 Rozdiel00  

 

MAREC 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
20.3-25.3.2011Lyžiarsky výcvik Chopok JuhMgr.Tomáš Czako----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov9520149  
 Finančné prostriedky od rady rodičov510--  
 Príjmy spolu10030140  
 Výdavky spolu9172139  
 Rozdiel47,60,7  

 

FEBRUÁR 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
10.2.2011film.predstavenie   žiaci, Rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka a Radu rodičov  
 II.A,B,C,D2103  
10.2.2011Návšteva hvezdárne+film.predstavenie   žiaci, Rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka a Radu rodičov  
 I.PA1153,50  
 III.TB87,503,50  

 

JANUÁR 2011


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
27.1.2011Divadelné predstavenie LAVVPaedDr.Víziová, Ing.Karlubíková, Mgr.Pavlovičová2604žiaci
23.1.2011Lyžiarsky výcvik III T.BMgr.Vladimír Podoba----žiaci,rada rodičov
 Vyúčtovanie akciespoluna žiaka  
 Finančné prostriedky od žiakov4805155  
 Finančné prostriedky od rady rodičov170--  
 Príjmy spolu4975160,48  
 Výdavky spolu4924,90158,89  
 Rozdiel50,101,61  

 

DECEMBER 2010


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
22.12.2010Benefičný koncert pre žiakov 5001žiaci

 

NOVEMBER 2010


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
3.11.2010Divadelné predstavenie v anglickom jazyku "Pygmalion" - BratislavaMgr. Nosálová50810,60žiaci
18.11.2010Divadelné predstavenie "Mŕtve duše"PaedDr. Solčanská4026žiaci
30.11.2010Exkurzia - Atómové elektrárne MochovceMgr. Bystrická, Mgr. Molnárová--Akciová spoločnosť Slov. elektrárne
30.11.2010SAV-návšteva vedeckého pracoviskaIng. Karlubíková---

 

OKTÓBER 2010


DátumAkciaZodpovednosťNáklady na akciu spoluNáklady na žiakaZdroj financovania
1.10.2010Projekt - Poznaj a chráň hrady mikroregiónu I.časť - Región Tríbečsko - TopoľčianskyMgr.Slobodová270,806,15žiaci
8.10.2010Beseda s eurokomisárom M.Šefčovičom a europoslancami SR a MRPhDr. Krištofičinová00-
13.10.2010MsÚ Nitra - beseda s primátorom Nitry a informácie o klientskom centrePhDr. Zelenková00-
21.10.2010Návšteva NR SRPhDr. Krištofičinová4005žiaci

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na: https://gymgol.edupage.org/zmluvy/


Príjem žiadostí, sťažností a iných podaní
Miesto a čas podania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a iných podaní:
 • Sekretariát riaditeľky gymnázia

Úradné hodiny:

 • PONDELOK-PIATOK v čase 8:00 - 15:00