Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Vedenie školy

RNDr. Zuzana Hurtová

Riaditeľka školy

Matematika / Biológia

Mgr. Soňa Krivošíková

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy

Biológia / Telesná výchova

Mgr. Eva Frantzová

Zástupkyňa riaditeľky školy

Matematika / Biológia

Sekretariát riaditeľky školy

Mgr. Zuzana Uhríková-Strešková

Sekretárka

Denisa Lišková

Sekretárka

Učiteľský zbor gymnázia

Mgr. Andrea Antalová

Školská psychologička

Mgr. Ľubica Barátová

Ruský jazyk / Španielsky jazyk

Mgr. Zdravomila Barthová

Španielsky jazyk / Nemecký jazyk

Mgr. Renáta Bohuslavová

Anglický jazyk / Ruský jazyk

Mgr. Martin Cápay, PhD.

Anglický jazyk

Mgr. Viera Civáňová

Nemecký jazyk / Slovenský jazyk

PaedDr. Ida Černá, THLic.

Náboženská výchova

Mgr. Eva Činčurová

Matematika / Fyzika

Mgr. Eva Dobiaš

Anglický jazyk / Umenie a kultúra

Mgr. Martina Filová

Anglický jazyk / Ruský jazyk

PaedDr. Alica Hladká

Chémia / Biológia

Mgr. Juraj Horváth

Informatika

PaedDr. Ingrida Jakubičková

Slovenský jazyk / Etická výchova

Mgr. Vladimíra Juráková

Geografia / Telesná výchova

Mgr. Jana Juríková

Chémia / Fyzika

Ing. Eva Karlubíková

Chémia

Mgr. Monika Antolin Kelebercová

Anglický jazyk / Španielsky jazyk

Mgr. Katarína Ketmannová

Anglický jazyk / Nemecký jazyk

Mgr. Soňa Kisová

Estetika / Umenie a kultúra / Hudobná výchova

Mgr. Martina Koprdová

Etická výchova / Dejepis / Občianska náuka

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

Slovenský jazyk / Anglický jazyk

PhDr. Mária Krištofičinová

Dejepis / Občianska náuka

Mgr. Kristína Laurinská

Matematika / Fyzika

Mgr. Renáta Lukačková

Slovenský jazyk / Dejepis

Mgr. Anežka Luleiová

Nemecký jazyk

Mgr. Lívia Maťušová

Telesná výchova

PhDr. Katarína Michalíková

Anglický jazyk / Nemecký jazyk

PaedDr. Erika Miková

Matematika / Fyzika

Mgr. Mária Novotná

Biológia / Chémia

Mgr. Silvia Páleniková

Geografia / Biológia

Mgr. Iveta Palková

Slovenský jazyk / Dejepis

Mgr. Klarisa Pavlovičová

Fyzika / Informatika

PaedDr. Jana Pechová

Informatika / Matematika

Mgr. Vladimír Podoba

Telesná výchova / Geografia

PhDr. Darina Račková

Slovenský jazyk / Dejepis

Mgr. Dana Slobodová

Telesná výchova / Geografia

PaedDr. Jana Stanková

Výtvarná výchova / Slovenský jazyk

PaedDr. Veronika Szombatová, PhD.

Anglický jazyk / Občianska náuka

Mgr. Zoltán Šonkoľ

Matematika / Chémia

Mgr. Magdaléna Šonkoľová

Anglický jazyk / Matematika

Mgr. Viera Švardová

Anglický jazyk

PaedDr. Lívia Tulisová

Nemecký jazyk / Hudobná výchova

Mgr. Silvia Tóthová

Dejepis / Občianska náuka

Mgr. Marta Turanová

Geografia / Ruský jazyk / Estetika

PaedDr. Alena Viziová, PhD.

Matematika / Biológia

Mgr. Tomáš Zaujec

Informatika

PhDr. Vlasta Zelenková

Občianska náuka / Slovenský jazyk

Mgr. Tomáš Žilka

Telesná výchova / Etická výchova

Technicko hospodársky pracovníci

Hospodárski pracovníci

037/ 640 96 24

Stanislav Navrátil

Ľudovít Chovan

Edita Bečárová

Renáta Podlužanská

Margita Sklenárová

Magdaléna Slamková

Anna Dávidová

Dávidová Anna

Jankovičová Dana

Zuzana Kuchárová

Ekonomický úsek

037/ 640 96 19

037/ 640 96 20

Monika Jurajdová

Gabriela Bačová

Školská jedáleň

037/ 640 96 54

Mgr. Monika Polonecová

Katarína Mošaťová

Tatiana Hercegová

Soňa Móriová

Emília Vaššová

Ľuboslava Holková

Gizela Tkáčová

Helena Gregušová

Depešová Alžbeta

Renáta Gavulová