Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Mgr. Lívia Maťušová

Pavilón E

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov

Poradie úlohy Úloha
1
Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí.
2
Zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálnopatologickým javom.
3
Spolupracovať s vedením školy, triednymi profesormi, výchovným poradcom školským psychológom a ostatnými pedagógmi. Prehĺbiť aktívnu spoluprácu s PK výchov na plnenie preventívnych aktivít.
4
Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.
5
Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne informovať žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami.
6
Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálnopatologických javov.
7
Naďalej pokračovať v propagácii práce koordinátora protidrogovej prevencie a aktivitami ho dostať do povedomia žiakov, rodičov a pedagógov. Poskytovať informácie žiakom, pedagógom a rodičom na stránke školy.

September

 • Oboznámiť sa s prácou a úlohami koordinátora drogovej prevencie
 • Príprava námetov a tvorba nového plánu práce koordinátora
 • Absolvovanie porady koordinátorov v Nitrianskom kraji
 • Upozorniť žiakov na vnútorný poriadok školy a jeho zmeny

Október

 • Oboznámenie žiakov činnosťou výchovného poradenstva a koordinátora drogovej prevencie
 • Vytvorenie propagačnej nástenky
 • Zavedenie anonymnej pošty
 • Svetový deň nenásilia 2.10
 • Vytvorenie informačného materiálu pre rodičov na RZ
 • Anonymný dotazník pre žiakov prvých ročník (alkohol, cigarety)

November

 • Pripraviť školskú kampaň Európsky týždeň boja proti drogám 19.-23.11.
  • Súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou pod názvom „Škodlivosť fajčenia “
  • Tvorba prác výtvarného alebo literárneho charakteru k téme mesiaca
  • 10. ročník súťaže Školský silák roka
 • 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia
 • Zdravý životný štýl- prevencia proti užívaniu návykových látok
 • Šíriť osvety, propagácie činnosti v školskom rozhlase a časopise pri príležitosti školských akcií (stužková, benefičný koncert)

December

 • 1.12. Svetový deň AIDS
 •  beseda s preventistom Mgr. Vereš
 • Vianoce čas pre rodinu a blízkych
 • Charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“
 • Publikácia v školskom časopise ozvena s aktuálnou problematikou
 • Výstava výtvarných prác na tému „ Škodlivosť fajčenia“
 • Šíriť osvety, propagácie činnosti v školskom rozhlase a časopise pri príležitosti Benefičného koncertu

Január

 • Medzinárodný mesiac kreativity
  • Súťaž o najkrajší plagát s protidrogovou tematikou
  • Súťaž o najlepšiu fotku s komentárom v protidrogovej oblasti
 • Publikácia v časopise Ozvena
 • Prevencia šikanovania a závislostí – video projekcia

Február

 • Svetový deň rakoviny 4.2.
 • Aktivity na proti fajčiarsku prevenciu
  • Prezentácia vo vestibule
 • Drogy.sk – protidrogové aktivity v triede Kvarta A
  • Dotazníky (fajčenie a legálne drogy)
 • 6.2. svetový deň bez mobilu „Aj internet môže byť nebezpečný“

Marec

 • Medzinárodný týždeň akcií boja proti rasizmu 21.3. – intolerancia a rasizmus – triednické hodiny I.PA ovce.sk

Apríl

 • Zapojenie sa do celoslovenského projektu „Prečo som na svete rád/a?“
 • Drogy.sk – zdravý životný štýl triednicke hodiny 3. ročniky a III.Aj
 • 4.4 – medzinárodný deň bez násilia
 • Deň narcisov 15.4.- aktivita na pomoc Lige proti rakovine
 • 29.4. Svetový deň tanca – tancom proti drogám , tanečný maratón pre žiakov našej školy

Máj

 • 31.5. Svetový deň bez tabaku
 • Challenge day – pohybové aktivity

Jún

 • Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora a výchovného poradcu
 • Medzinárodný deň detí – športové aktivity pre študentov nižšieho stupňa
 • 8.6. svetový deň najlepších priateľov
 • 26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovanie s drogami – športové aktivity
 • Správne využívanie voľného času počas prázdnin