Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Mgr. Andrea Antalová

3. poschodie, č. dverí 302

 • 037/6409637

Rozpis pracovnej činnosti školského psychológa na školský rok 2019/2020

Pondelok

7:30 – 8:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre študentov

8:00 – 12:30


 • Administratívna práca
 • Príprava na odbornú činnosť
 • Individuálna prípadová práca so študentmi

12:30 – 13:00


 • Obedná prestávka

13:00 – 16:00


 • Preventívne činnosti
 • Práca s triednymi kolektívmi

Utorok

7:30 – 8:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre študentov

8:00 – 12:30


 • Administratívna práca
 • Účasť na vyučovacích hodinách (podľa potreby)
 • Individuálna prípadová práca so študentmi

12:30 – 13:00


 • Obedná prestávka

13:00 – 16:00


 • Preventívne činnosti
 • Práca s triednymi kolektívmi

Streda

7:30 – 8:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre študentov a rodičov

8:00 – 12:30


 • Administratívna práca
 • Konzultačno-poradenská činnosť pre učiteľov
 • Individuálna prípadová práca so študentmi

12:30 – 13:00


 • Obedná prestávka

13:00 – 16:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre rodičov

Štvrtok

7:30 – 8:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre študentov a rodičov

8:00 – 12:30


 • Administratívna práca
 • Konzultačno-poradenská činnosť pre učiteľov
 • Individuálna prípadová práca so študentmi

12:30 – 13:00


 • Obedná prestávka

13:00 – 15:00


 • Preventívne činnosti
 • Práca s triednymi kolektívmi

15:00 – 17:00


 • Konzultačno-poradenská činnosť pre študentov a rodičov

Piatok

7:30 – 12:00


 • Administratívna práca
 • Konzultácie s inými odbornými pracovníkmi a inštitúciami
 • Štúdium odbornej literatúry, návšteva knižnice

Konzultácie

 • Pre študentov v prípade potreby, kedykoľvek počas pracovných dní
 • Pre rodičov po predchádzajúcom , najlepšie telefonickom, dohovore t.č. 037/6409637
 • Pre pedagógov v prípade potreby kedykoľvek

Etika práce školského psychológa

 • Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov vsúvislosti sriešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
 • Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
 • Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
 • Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
 • Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
 • Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
 • Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
 • Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
 • Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
 • Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
 • Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
 • Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.