Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Štvorročné štúdium

4

 • Je určené pre žiakov, ktorí končia 9. ročník ZŠ.
 • Prvý cudzí jazyk je anglický a druhý cudzí jazyk si vyberá žiak podľa svojho uváženia a možností školy – nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk.
 • V druhej polovici štúdia žiak sám rozhoduje o svojej profilácií, na základe ktorej si žiak vyberá voliteľné predmety – 3. ročník (4 hodiny) a 4. ročník (12 hodín).
 • Zoznam voliteľných predmetov sa každoročne prispôsobuje potrebám a predstavám žiakov, ktoré kopírujú požiadavky VŠ.
 • Žiakom ponúkame možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát Sprachdiplom DSD I. a II. – škola získala status školiaceho centra.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame žiakom možnosť študovať v týchto triedach 4-ročného štúdia:

 1. Anglická trieda – posilnené vyučovanie anglického jazyka, vyučovanie anglického jazyka aj lektorom z Veľkej Británie, jazykové pobyty v zahraničí ( Veľká Británia, Španielsko,…), aktivity žiakov bilingválnych tried, možnosť získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty priamo v škole.
 2. Trieda Informatika – upravené vyučovanie informatiky, rozšírený obsah predmetu informatika, možnosť získať ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače, široký výber voliteľných predmetov z informatiky. Absolventom sa ponúkajú v budúcnosti možnosti lepšieho a finančne výhodnejšieho uplatnenia v danej profesii.
 3. Všeobecná trieda – učebný plán tejto triedy zabezpečí dôslednú prípravu žiaka na maturitnú skúšku a budúce vysokoškolské štúdium, žiakom študujúcim v tejto triede je ponúknuté najmä v závere štúdia získať jazykové certifikáty prípadne ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače.

Napriek zameraniu tried vo všetkých troch triedach je ponechaná vysoká voliteľnosť hodín samotným žiakom v závere štúdia. Uchádzači o 4-ročné štúdium na prihláške na strednú školu uvádzajú kód študijného odboru 7902 J gymnázium. Výber triedy, v ktorej chce uchádzač študovať, uvedie zákonný zástupca žiaka až pri zápise na štúdium.

Päťročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

5

 • Štúdium je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s výborným prospechom.
 • Druhým vyučovacím jazykom je jazyk anglický. Ďalší cudzí jazyk je niektorý z jazykov – nemecký, španielsky, rusky a francúzsky podľa výberu žiaka.
 • V anglickom jazyku sú vyučované predmety: matematika, chémia, informatika, umenie a kultúra, občianska náuka.
 • Súčasťou bilingválneho štúdia je jazykový pobyt v Londýne.
 • Žiak môže v závere štúdia spolu s maturitným vysvedčením získať aj štátnicové vysvedčenie na základe úspešne vykonanej maturitnej skúšky z anglického jazyka na C1 úrovni.
 • Na vyučovaní anglického jazyka sa podieľa anglický lektor.

Osemročné štúdium

8

 • Je určené pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ.
 • Trieda má posilnené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky a naviac, učebný plán tejto triedy ponecháva žiakom možnosť výberu voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia.
 • Prvý cudzí pre žiakov tejto triedy je jazyk anglický. Druhý cudzí jazyk si žiak volí podľa vlastného výberu a možností školy. V ponuke je nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky a ruský jazyk.
 • Súčasťou učebného plánu je plavecký kurz a škola v prírode.