Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Maturitná skúška je skúškou dospelosti – prvá dôležitá skúška v živote gymnazistu.

Ako sa na maturitnú skúšku pripraviť?

 • Pravidelným štúdiom – neuprednostňovať nárazové učenie tesne pred písomnou či ústnou odpoveďou. Tento typ učenia nezanecháva v pamäti žiakov trvalé vedomosti.
 • Výberom správnych voliteľných predmetov – ponúkame v učebnom pláne až 12 hod. voliteľných predmetov v maturitnom ročníku, čo je zárukou dobrej a cielenej prípravy na maturitnú skúšku.
 • Dôležité je nastaviť sa na maturitnú skúšku aj psychicky – jednoducho treba rátať s tým, že si vylosujete maturitné zadanie, ktoré ste vôbec nechceli – a v tomto prípade vás zachránia trvalé vedomosti, nadhľad, schopnosť potlačiť stres, schopnosť sústrediť sa, a podať výkon aj pre vás v neželanej situácií.
 • Niektoré maturitné predmety majú externú časť – centrálne zadaný test, ktorý sa neopravuje v škole, alebo aj písomnú formu internej časti – centrálne zadané témy pre esej / slohovú prácu.
 • Žiaci povinne maturujú z dvoch predmetov – SJL a CUJ na úrovni B2 – 8-ročné a 4-ročné štúdium
 • Žiaci povinne maturujú z dvoch predmetov – SJL a ANJ na úrovni C1 – 5-ročné štúdium
 • Cudzí jazyk ako povinný maturitný predmet na B2 úrovni nemusí byť u žiaka prvý cudzí jazyk.
 • Žiak maturuje aj z dvoch voliteľných predmetov – na jeden sa viaže časová dotácia – min. 6 hod. za týždeň za celé štúdium.
 • Možnosť dobrovoľnej maturitnej skúšky z najviac dvoch predmetov len v riadnom termíne.
 • Výber predmetov na maturitnú skúšku po 31.januári príslušného roka nie je možné zmeniť, a to ani v prípade opravnej maturitnej skúšky.

Na čo netreba zabudnúť?

 • Termín podávania prihlášky – do 30. septembra.
 • Žiak sa prihlasuje na maturitnú skúšku u svojho triedneho učiteľa.
 • Do 15. októbra sa dá urobiť zmena vo výbere maturitných predmetov, ak je na to dôvod.
 • Po 15. októbri ale najneskôr do 31. januára, sa dá urobiť zmena v skladbe maturitných predmetov v zmysle platnej legislatívy len vo výnimočných prípadoch.
„Úspešná maturitná skúška je úspešným štartom pre následné vysokoškolské štúdium.“

Výber z vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších úprav a zákona č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

§ 74 (Zákon):Maturitná skúška (ďalej len MS):
– cieľom MS je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú,
– žiak môže konať MS len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával,
-maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
– Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykoná ju rovnakým spôsobom a v rovnakom jazyku ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom. ( § 6 ods. 9 vyhlášky a § 76 ods. 3 zákona),
– MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z dvoch častí, a to : externej časti a internej časti. Predmety, ktoré majú externú časť MS sú uvedené v prílohe vyhlášky – SJL,CUJ, MAT,
– žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.
– V riadnom skúšobnom období môže žiak konať dobrovoľnú MS najviac z dvoch predmetov.

§ 75 (Zákon): Prihlásenie žiaka na MS:
– žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi tr. učiteľovi predmety, ktoré si na MS zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania MS.
– zmenu predmetov, zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra. Riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav a podobne, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

§ 76 (Zákon): Externá a interná časť MS:
– externú časť MS tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zriadený MŠVVaŠ SR. Externá časť MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR
– ak žiak maturuje z dvoch cudzích jazykov, externú a písomnú formu internej časti MS z predmetu cudzí jazyk vykoná iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na MS v skupine predmetov cudzí jazyk ( v poradí druhý predmet na prihláške na MS),
– interná časť MS v jednotlivých predmetoch MS sa môže konať písomnou formou, ústnou formou, praktickou formou, predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajobou komplexnej odbornej práce alebo projektu, súťažnej práce, prípadne kombináciou týchto foriem v zmysle platnej legislatívy,
– Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internej časti MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

§ 6 (Vyhláška): Predmety MS:
– MS na gymnáziu tvoria 4 predmety:
a) slovenský jazyk a literatúra,
b) povinný predmet zo skupiny cudzí jazyk na úrovni B2 – 4 a 8-ročné štúdium, druhý vyučovací jazyk na úrovni C1 – 5 –ročné bilingválne štúdium
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločensko-vedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu minimálne 6. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo cvičení rovnakého zamerania (teda nie CUJ).
d) ďalší voliteľný predmet podľa § 12 vyhlášky.

§ 77 (Zákon): Termíny konania MS:
– MS sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období,
– riadne skúšobné obdobie je v marci až júni príslušného školského roka,
– mimoriadne skúšobné obdobie – v apríli až máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka,
– ďalšie termíny :
marec – externá a písomná forma internej časti MS zo SJL
marec – externá a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ, RUJ a SPJ
marec – externá časť MS z MAT

§ 8 (Vyhláška): Organizácia MS:
– pri ústnej forme internej časti MS si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní (ktorých je najmenej 30),
– písomná skúška zo všeobecnovzdelávacieho predmetu MS trvá v jej externej časti 100 min. až 150 min., v jej internej časti trvá 60 až 150 min.,
– dĺžku prípravy žiaka i ústnej odpovede určuje vyhláška v I. časti prílohy.

§ 80 (Zákon) : Maturitné komisie:
– dohľad nad priebehom MS vykonáva predseda školskej maturitnej komisie. Školskú maturitnú komisiu tvorí : predseda, riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií.
– MS z jednotlivých vyučovacích predmetov sa konajú pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvoria : predseda predmetovej maturitnej komisie a dvaja skúšajúci.
– skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy, ktorí majú na skúšaný predmet príslušnú aprobáciu.

§ 86 (Zákon): Klasifikácia a hodnotenie:
– prospech žiaka na MS sa klasifikuje podľa kritérií v prílohe vyhlášky. Klasifikácia môže byť vyjadrená percentom úspešnosti, percentilom alebo stupňom prospechu.
– výsledky klasifikácie externej časti a písomnej formy internej časti oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej formy internej časti MS,
– pri výslednej známke internej časti MS sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia,
– žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS.

§ 88 (Zákon): Opravná skúška:
– ak žiak gymnázia na MS z niektorých, najviac však z 2 predmetov, neúspešne vykonal MS, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov, časti skúšky z týchto predmetov, foriem internej časti MS alebo ich kombinácie na základe písomnej žiadosti žiaka,
– žiakovi gymnázia, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako 2 predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku,
– žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do 3 rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

§ 15 (Vyhláška): Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie MS:
– každý predmet MS má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti MS z daného predmetu bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom :
a) stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 zaokrúhľujeme na 1; 2,5 zaokrúhľujeme na 2; 3,5 zaokrúhľujeme na 3 a 4,5 zaokrúhľujeme na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
b) percentom úspešnosti zaokrúhľuje na desatiny.
– žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má externú časť MS a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS : – nie je horšie ako stupeň prospechu 3-dobrý a v EČ získa viac ako 33% alebo v PFIČ získa viac ako 25% alebo
– je stupeň prospechu 4-dostatočný a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
– žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má externú časť MS a nemá písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (a v EČ získa viac ako 25%) alebo
b) je stupeň prospechu 4-dostatočný a v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
– žiak úspešne vykonal MS z predmetu, ktorý nemá externú časť a nemá písomnú formu internej časti, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS nebude horšie ako 4-dostatočný.

Poznámka: Žiak, ktorý neuspel na EČ a PFIČ MS môže vykonať ÚFIČ MS v riadnom termíne s tým, že opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže najskôr vykonať v septembri nasledujúceho šk. roka príp. o rok v riadnom termíne. Po úspešnom vykonaní EČ a PFIČ MS žiak zmaturoval a dostane maturitné vysvedčenie.