Gymnázium, Golianova 68, Nitra

PaedDr. Alena Viziová, PhD.

Správkyňa nadácie

Správa nadácie gymnázia

Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 25 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.


Nadácia Gymnázia v roku 2019 získané finančné prostriedky použila na:

 • nákup 3 ks stropných projektorov EPSON EB – učebňa č.d.325, školská jedáleň, učebňa G 13,
 • nákup laboratórnych váh LB-1/1000 do chemického laboratória,
 • spolufinancovanie nákupu a nákup bielych keramických a magnetických tabúl do tried – II.A,II.C, III.C, I.AJ, V.AJ,
 • nákup 18 ks tabletov Huawei Media PAD M, tabletovej skrinky a puzdier na tablety,
 • nákup 180 ks učebníc Geografia 1 pre 1. ročník gymnázia,
 • nákup učebníc anglického jazyka DESTINATION B2,
 • nákup vybavenia SINO ZEROclient do počítačovej učebne G35 (náhrada za počítačové zostavy),
 • nákup výučbových máp na vyučovanie španielskeho, anglického jazyka a životný cyklus priadky morušovej a článkonožce na vyučovanie biológie,
 • spolufinancovanie školského projektu „London Tour“ pre žiakov bilingválnych tried,
 • príspevok na odbornú prírodovednú exkurzie do Sallzburgu a Hallstattu,
 • príspevok na prírodovedné sústredenie so zvedavými vedcami v Chorvátsku,
 • spolufinancovanie školského projektu „Zeleň pre školu“ – nákup záhradných palisád na úpravu zážitkového chodníka (stopy chodila),
 • podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ – finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania.


Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory žiakov, ich rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.


Touto cestou Vám ďakujeme.


Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, môžete si tu stiahnuť potrebné tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie. Tieto tlačivá stačí len vyplniť a Vaše dieťa ich môže doručiť svojmu triednemu profesorovi alebo správkyni nadácie PaedDr. Alene Viziovej, PhD. a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.


Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.


Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na benefičných koncertoch a poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane.


S pozdravom
PaedDr. Alena Viziová, PhD.
správkyňa nadácie