Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Vedenie rady školy

Mgr. Vladimír Podoba

Predseda rady školy

Mgr. Monika Polonecová

Podpredseda rady školy a zapisovateľ

Zástupcovia za zriaďovateľa

Doc. Ing. Jozef Dvonč

Ing. Monika Laurová

PhDr. Juraj Richter

Ing. Štefan Štefek

Zástupcovia za zložku rodičov

PaedDr. Lucia Rumanová

Ing. Regína Kántorová

Mgr. Alena Maťašovská

Zástupcovia za pedagogickú zložku

Mgr. Vladimír Podoba

Predseda rady školy

PaedDr. Erika Miková

Zástupcovia za nepedagogickú zložku

Mgr. Monika Polonecová

Podpredseda rady školy a zapisovateľ

Zástupcovia za žiakov

Alexandra Bernátová